Εγγραφές μαθητών

Διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης προτίμησης

1. Σε προθεσμία που ανακοινώνεται από τη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ., οι κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/τριών και οι ενήλικοι μαθητές/τριες που επιθυμούν να εγγραφούν ή να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε ΕΠΑ.Λ. οφείλουν να υποβάλουν μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. ηλεκτρονική δήλωση προτί μησης για τα ΕΠΑ.Λ. στην οποία δηλώνουν Τάξη, Τομέα ή Ειδικότητα και έως τρία (3) ΕΠΑ.Λ. στα οποία επιθυμούν να φοιτήσουν κατά σειρά προτίμησης. Δικαίωμα υπο βολής ηλεκτρονικής δήλωσης προτίμησης έχουν όσοι αναφέρονται στα άρθρα 7, 14, 15 και 17 της παρούσας υπουργικής απόφασης.

Στην ανωτέρω ηλεκτρονική δήλωση οι ενδιαφερόμε νοι δεσμεύονται να υποβάλουν τα απαραίτητα κατά την εγγραφή τους δικαιολογητικά. Η ηλεκτρονική δήλωση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά την έννοια και με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄ 75).

Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας απόφασης
α) η προθεσμία του πρώτου εδαφίου ανακοινώνεται από τη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
β) οι διευθυντές των ΕΠΑ.Λ. έχουν τη δυνατότητα να δηλώνουν οι ίδιοι στην ηλεκτρονική εφαρμογή την προτίμηση που τους υπο βάλλουν εγγράφως με υπεύθυνη δήλωση οι κηδεμόνες των ανήλικων ή οι ενήλικες μαθητές/τριες, εφόσον πρόκειται για δήλωση προτίμησης στην Α΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. και οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν αδυναμία ως προς την υποβολή της ηλεκτρονικής δήλωσης.

2. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών δηλώσεων και την επεξεργασία τους, οι ενδιαφερόμενοι/νες ενημερώνονται μέσω του ηλεκτρονικού πληροφοριακού συστήματος και καλούνται να προσέλθουν στο ΕΠΑ.Λ. στο οποίο έχουν τελικά κατανεμηθεί προκειμένου να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους καταθέτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 5 της παρούσας υπουργικής απόφασης. Στην περίπτωση κατά την οποία οι μαθητές/τριες ενημερώθηκαν μέσω του ηλεκτρονικού πληροφοριακού συστήματος ότι δεν κατατάχθηκαν σε κανένα από τα σχολεία προτίμησής τους, απευθύνονται στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προτείνει την εγγραφή τους σε υπάρχοντα τμήματα.